TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS

A kivitelező részéről az uszoda területén még folyamatban vannak olyan munkák, amelyeket nem tudunk üzemidőn kívülre koordinálni! A kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

TÁJÉKOZTATÓ

a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezeléséről

1. Az ebben a Tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a Társaság munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelése során. Az adatkezelést fel kell tüntetni a Társaság adatkezelési tevékenységeinek nyilvántartásában.

2. A Társaság az általa üzemeltetett Gyarmati Dezső Uszodában és más telephelyein, az ügyfél- illetve vendégfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz, – ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

3. Ezen adatkezelés jogalapja a Társaság (úgyis, mint Munkáltató) jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

4. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (a Társaság) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó tájékoztatást is.

5. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartásnak tekinthető különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

6. A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

7. Adatbiztonsági intézkedések:

  • a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
  • a tárolt képfelvételek visszanézése és a megfigyelés kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
  • a kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel
   felvételt készíteni nem lehet.
  • a felvétel hordozóeszközeit elzárt helyen kell tárolni.
  • a tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
  • a tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.
  •  jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
  • az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek, rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről futnak . A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
  • jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalan kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

8. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

9. Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, a zuhanyzókban, az
illemhelyiségekben vagy például az orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából
lett kijelölve.

10. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon, – akkor a munkahely teljes területe (így például az
öltözők, az illemhelyek, a munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

11. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben az erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárásának és a rendszer működésének ellenőrzés céljából
a kezelő személyzet, a Társaság (Munkáltató) vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője (uszodavezető és telephelyvezető) jogosult.

12. Az érintett jogaira a Társaság Adatkezelési Szabályzatának/Tájékoztatójának vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2022. március 23.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

 

Kapcsolat

Gyarmati Dezső Uszoda 
1029 Budapest Máriaremetei út 224.
+36 1 607 8645
uszoda@gydu.hu

Üzemeltető: 
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.