TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS

A kivitelező részéről az uszoda területén még vannak olyan munkák, amelyeket nem tudunk üzemidőn kívülre koordinálni! A kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

TÁJÉKOZTATÓ

a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről

 1. Az e Tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a Társaság munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelése során. Az adatkezelést fel kell tüntetni a Társaság adatkezelési tevékenységeinek nyilvántartásában.
 2. A Társaság az általa üzemeltetett Gyarmati Dezső Uszodában és más telephelyein, az ügyfél- illetve vendégfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést vagy kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé  tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
 3. Ezen adatkezelés jogalapja a Társaság (úgyis, mint munkáltató) jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
 4. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (a Társaság) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó tájékoztatást is.
 5. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.
 6. A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
 7. Adatbiztonsági intézkedések:
  • a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
  • a megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
  • a kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel
   felvételt készíteni nem lehet.
  • a felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.
  • a tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
  • a tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.
  •  jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
  • rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
  • jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

8. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

9. Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az
illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából
lett kijelölve.

10. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe (így például az
öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

11. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából
a kezelő személyzet, a Társaság (munkáltató) vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője (uszodavezető és telephelyvezető) jogosult.

12. Az érintett jogaira a Társaság Adatkezelési Szabályzatának/Tájékoztatójának vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2019. október 01.

II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft.

Becsey Péter
ügyvezető

Kapcsolat

Gyarmati Dezső Uszoda 
1029 Budapest Máriaremetei út 224.
+36 1 607 8645
uszoda@gydu.hu

Üzemeltető: 
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.